Saltar al contenido principal

Aviso de derechos del paciente de acuerdo con la Sección 504 de la ADA y la Sección 1557 de la ACA

Si no habla inglés, haga clic en idioma:

 • AANDACHT: Als u nederlands spreekt, kunt u gratis gebruikmaken van de taalkundige diensten. Bel 1-888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099)

 • ANOMPA PA PISAH: [Chahta] makilla ish anompoli hokma, kvna hosh Nahollo Anompa ya pipilla hosh chi tosholahinla. Atoko, hattak yvmma im anompoli chi bvnnakmvt, holhtina pa payah: 1-888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099)

 • ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888–622–6622 (TTY: 1–888–622–6622)

 • ATENCIÓN: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-888–699–2099 (ATS: 1-888–699–2099).

 • ATENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • D77 baa ak0 n7n7zin: D77 saad bee y1n7 [ti'go Diné Bizaad, saad bee 1k1'1n7da'1wo'd66 ', t'11 jiik'eh, 47 n1 h0l =, koj8' h0d77lnih 1-888–699–2099 ( TTY: 1-888–699–2099.)

 • Hagsesda: iyuhno hyiwoniha [tsalagi gawonihisdi]. Llame al 1-888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099)

 • KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • LALE: Ñe kwōj kōnono Kajin Ṃajōḷ, kwomaroñ bōk jerbal en jipañ ilo kajin ṇe aṃ ejjeḷọk wōṇāān. Kaalọk 1-888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1-888–699–2099 (TTY: Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom: 1-888–699–2099).

 • PAUNAWA: Kung nagsasalita en tagalo, maaari kang gumamit ng serbisyo ng tulong en wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Pod de Zadzwoń número 1-888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • Wann du [Deitsch (alemán / holandés de Pensilvania)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Llame al 1-888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες ταρέχον. Καλέστε 1-888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Visite el 1-888–699–2099 (teléfono: 1-888–699–2099).

 • خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں ، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں۔ کال1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099). ک

 • ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة ، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1–888–699–2099) رقم. (1–888–699–2099: والبكم الصم ھ

 • ध्यान दें: यदि आआ हिंदंद बोबोते हैं ोो आआके लिए ुफुफ्त में भाषा सहायया सेवाएं उउबब्ध हैंहैंहैंबब्ध हैं. 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099) पर कॉल कर।

 • ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ। फोन गर्नुहोस् 1–888–699–2099 (टिटिवाइ: 1–888–699–2099)।

 • ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 • સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ: શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • శ్రద్ధ పెట్టండి: ఒకవేళ మీరు తెలుగు భాష మాట్లాడుతున్నట్లయితే, మీ కొరకు కొరకు తెలుగు సహాయక సేవలు ఉచితంగా లభిస్తాయి. 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099) కు కాల్ చేయండి.

 • သတိပြုရန် - အကယ်၍ သင်သည် မြန်မာစကား ကို ပြော ပါ က၊ ဘာသာစကား အကူအညီ၊ အခမဲ့၊ သင့် အတွက် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေး ပါမည်။ ဖုန်းနံပါတ် 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099) သို့ ခေါ်ဆို ပါ။

 • ໂປດ ຊາບ: ຖ້າ ວ່າ ທ່ານ ເວົ້າ ພາ ສາ ລາວ, ການ ບໍ ລິ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ດ້ານ ພາ ສາ, ໂດຍ ບໍ່ ເສັຽ ຄ່າ, ແມ່ນ ມີ ພ້ອມ ໃຫ້ ທ່ານ. ໂທຣ 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች ፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1–888–699–2099 (መስማት ለተሳናቸው: 1–888–699–2099).

 • 주의: 한국어 를 사용 하시는 경우, 언어 지원 서비스 를 무료 로 이용하실 수 있습니다. 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099) 번 으로 전화 해 주십시오.

 • 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1–888–699–2099(TTY:1–888–699–2099)。

 • 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1–888–699–2099(TTY:1–888–699–2099)まで、お電話にてご連絡ください。

 • ICITONDERWA: Nimba uvuga Ikirundi, uzohabwa serivisi zo gufasha mu ndimi, ku buntu. Woterefona 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ আছে। ফোন করুন 1–888–699–2099x (TTY: 1–888–699–2099)।

 • XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbao 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • ប្រយ័ត្ន ៖ បើសិនជា អ្នក និយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវា ជំនួយ ផ្នែក ភាសា ដោយ មិន គិត ឈ្នួល គឺ អាច មាន សំរាប់ បំរើ អ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099)។

 • توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید, تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس 1-888-699-2099 (TTY: 1-888-699-2099) با. باشد می ف

 • ܙܘܼܗܵܪܵܐ: ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܹܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ. ܩܪܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099)

 • เรียน: ถ้า คุณ พูด ภาษา ไทย คุณ สามารถ ใช้ บริการ ช่วยเหลือ ทาง ภาษา ได้ ฟรี โทร 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099)

 • УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної пкид. Телефонуйте за номером 1–888–699–2099 (телетайп: 1–888–699–2099).

 • Benevis y sus prácticas afiliadas están dedicadas a brindar servicios a pacientes, acompañantes y visitantes de una manera acogedora que respeta, protege y promueve los derechos de los pacientes.

Benevis y sus prácticas afiliadas están dedicadas a brindar servicios a pacientes, acompañantes y visitantes de una manera acogedora que respeta, protege y promueve los derechos de los pacientes.

Los miembros de nuestro equipo tratarán a todos los pacientes, acompañantes y visitantes que reciben servicios con igualdad de una manera acogedora y libre de discriminación basada en la edad, raza, color, credo, etnia, religión, origen nacional, estado civil, sexo, orientación sexual, género. identidad o expresión, discapacidad, condición de veterano o militar, o cualquier otra base prohibida por la ley federal, estatal o local.

Nuestro equipo determinará la elegibilidad y brindará servicios y otros beneficios a todos los pacientes, acompañantes y visitantes de manera similar, sin someter a ninguna persona a un tratamiento diferente o separado por motivos de edad, raza, color, credo, etnia, religión, etc. origen nacional, estado civil, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, condición de veterano o militar, o cualquier otra base prohibida por la ley federal, estatal o local.

Los miembros de nuestro equipo informarán a los pacientes, acompañantes y visitantes de la disponibilidad y realizarán ajustes razonables para pacientes discapacitados y pacientes con dominio limitado del inglés de acuerdo con los requisitos federales y estatales sin costo para el paciente.

Los miembros de nuestro equipo tienen prohibido tomar represalias contra cualquier persona que se oponga, se queje o informe de discriminación, presente una queja o coopere en una investigación de discriminación u otro procedimiento bajo la ley federal, estatal o local contra la discriminación.

Cualquier persona que crea que él, ella u otra persona ha sido objeto de discriminación que no está permitida, puede presentar una queja ante el Vicepresidente de Cumplimiento / Coordinador de Cumplimiento.

Vicepresidente de Cumplimiento / Coordinador de Cumplimiento
RE: Queja de la ADA

1090 Northchase Parkway. SE Suite 150
Marietta, GA 30067

Si cree que no ha recibido la asistencia adecuada con su queja, también puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Electrónicamente a través del Portal de Quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en https: //ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono a:

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
200 Independence Avenue, SW
Habitación 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
1-866-785-6255, 866-785-6255 (TDD)

Los formularios de quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.